HkTruongTon.Com

TOP 10 TLC

Thành Tích Thế Lực Chiến

Chính Phái

Hạng Nhân vật Cấp Thắng Thua
1 NhueLanhNgoc 130 126 29
2 OcCho 124 9 28
3 ThanhAnh 130 0 13
4 YajZ 125 0 3
5 TrungNo 128 0 15
6 Baby 126 0 1
7
8
9
10

Tà Phái

Hạng Nhân vật Cấp Thắng Thua
1 DreamSweet 128 32 20
2 Thing 129 21 12
3 MaAnhVu 129 12 13
4 Linh 126 10 31
5 ThiNo 130 9 11
6 RoyalStars 128 2 7
7 SreigL 122 0 36
8 MotDemSay 128 0 1
9
10