HkTruongTon.Com

TOP LEVEL

STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân
1 BinhThapChi Đại phu 130 Tà phái 49,200,300
2 OngLaiDo Thích khách 148 Chính phái 3,554,060
3 Thing Cung thủ 148 Tà phái 3,533,040
4 DaoKiemTieu Tử hào 148 Tà phái 3,510,560
5 ThiNo Thích khách 150 Tà phái 1,856,960
6 MingGe Diệu yến 151 Tà phái 1,357,600
7 NhueLanhNgoc Diệu yến 148 Chính phái 1,316,250
8 KungFu Cung thủ 150 Tà phái 1,270,880
9 TrungNo Cung thủ 148 Chính phái 1,213,020
10 DreamSweet Cung thủ 146 Tà phái 1,188,170