HkTruongTon.Com

TOP LEVEL

STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân
1 BinhThapChi Đại phu 130 Tà phái 49,200,300
2 Thing Cung thủ 147 Tà phái 3,541,280
3 DaoKiemTieu Tử hào 147 Tà phái 3,525,060
4 OngLaiDo Thích khách 143 Chính phái 1,661,260
5 NhueLanhNgoc Diệu yến 147 Chính phái 1,263,770
6 DreamSweet Cung thủ 146 Tà phái 1,208,130
7 ShockThuoc Thích khách 143 Chính phái 863,600
8 1Hit Thích khách 144 Tà phái 420,480
9 TrungNo Cung thủ 144 Chính phái 420,470
10 ThiNo Thích khách 138 Tà phái 420,040