HkTruongTon.Com

TOP LEVEL

STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân
1 AdminTest Thích khách 130 Tà phái 3,927,720
2 BotGiatOmo Thích khách 133 Chính phái 457,760
3 Nokia Thích khách 130 Tà phái 379,640
4 CuTre Thích khách 132 Chính phái 254,480
5 TaAnh QS 131 Tà phái 217,700
6 BeHao Tử hào 132 Tà phái 210,240
7 Athuong Tử hào 132 Tà phái 154,280
8 MinhDuc Thích khách 122 Chính phái 146,960
9 TrungNo Cung thủ 128 Chính phái 137,500
10 NhueLanhNgoc Diệu yến 130 Chính phái 135,140