HkTruongTon.Com

TOP LEVEL

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 BotGiatOmo Thích khách 133 Chính phái 457,760 Nat
2 CuTre Thích khách 132 Chính phái 254,480 Nat
3 BeHao Tử hào 132 Tà phái 210,240 Trainer
4 Athuong Tử hào 132 Tà phái 154,280 SogChetViBan
5 Ahao Tử hào 132 Tà phái 47,080 Trainer
6 BeNjn Tử hào 132 Tà phái 76,960 Trainer
7 Atuhao Tử hào 132 Tà phái 46,300 Trainer
8 CoCo1 Tử hào 131 Chính phái 34,880 Nat
9 Abuff Đại phu 131 Tà phái 60,120 Trainer
10 TaAnh QS 131 Tà phái 217,700 SogChetViBan
11 HipHopNeverDie Tử hào 131 Tà phái 44,400 Trainer
12 Suhao Tử hào 131 Tà phái 36,600 Nat
13 ConTrau Tử hào 131 Chính phái 37,860 Nat
14 behao1 Tử hào 131 Tà phái 40,520 Trainer
15 BaTre Diệu yến 131 Chính phái 42,780 Nat
16 BanBonQuyenSu Tử hào 130 Chính phái 27,100 Nat
17 ThanhAnh Tử hào 130 Chính phái 60,600 LechLaLiem
18 VaiLonLuon Tử hào 130 Tà phái 48,100 LechLaLiem
19 NhimCongTu8 Tử hào 130 Tà phái 50,340 LechLaLiem
20 NhimCongTu10 Tử hào 130 Tà phái 45,420 SogChetViBan
21 NhimCongTu11 Tử hào 130 Tà phái 45,160 SogChetViBan
22 ThiNo Thích khách 130 Tà phái 124,420 SogChetViBan
23 AdminTest Thích khách 130 Tà phái 3,927,720 AdminHKTrTon
24 NhueLanhNgoc Diệu yến 130 Chính phái 135,140 SogChetViBan
25 Nokia Thích khách 130 Tà phái 379,640 NoPk
26 FamGai3 Tử hào 129 Chính phái 47,940 LechLaLiem
27 Thek2 Tử hào 129 Tà phái 60,360 SogChetViBan
28 Tu02 Tử hào 129 Chính phái 47,620 NoPk
29 Thing Cung thủ 129 Tà phái 123,660 SogChetViBan
30 Tu01 Tử hào 129 Chính phái 47,680 NoPk

Trang 1 của 39 | 1 | 2 | 3 |