HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 3

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 NhueLanhNgoc Diệu yến 147 Chính phái 1,263,870 SogChetViBan
2 Thing Cung thủ 147 Tà phái 3,541,360 SogChetViBan
3 DaoKiemTieu Tử hào 147 Tà phái 3,525,140 SogChetViBan
4 NhiepPhong Cung thủ 147 Tà phái 126,130 SogChetViBan
5 Athuong Thích khách 146 Tà phái 157,460 SogChetViBan
6 DreamSweet Cung thủ 146 Tà phái 1,208,230 SogChetViBan
7 Linh Diệu yến 145 Tà phái 183,210 SogChetViBan
8 1Hit Thích khách 144 Tà phái 420,560 SogChetViBan
9 TrungNo Cung thủ 144 Chính phái 420,550 PaRiClup
10 HunterVN Diệu yến 144 Chính phái 143,470 SogChetViBan
11 OngLaiDo Thích khách 143 Chính phái 1,661,360 SogChetViBan
12 ShockThuoc Thích khách 143 Chính phái 863,600 SogChetViBan
13 Right Diệu yến 143 Chính phái 172,360 SogChetViBan
14 DaoPhong Tử hào 142 Chính phái 100,600 SogChetViBan
15 IdolGioiTre QS 142 Chính phái 265,040 SogChetViBan
16 Kurena Diệu yến 142 Tà phái 131,120 SogChetViBan
17 ThangQue1 Tử hào 142 Chính phái 322,290 Nat1
18 NhimCongTu11 Tử hào 142 Tà phái 233,360 SogChetViBan
19 ThangQue2 Tử hào 142 Chính phái 307,330 Nat1
20 MaAnhVu Tử hào 142 Tà phái 128,800 SogChetViBan
21 DreamHappy Đại phu 142 Chính phái 212,420 SogChetViBan
22 NhimCongTu10 Tử hào 142 Tà phái 214,100 SogChetViBan
23 ChymDangCung Tử hào 142 Chính phái 105,220 Nat1
24 GiaBao Tử hào 142 Chính phái 130,200 SogChetViBan
25 NhimCongTu Tử hào 141 Tà phái 203,680 SogChetViBan
26 DlSuongMu Tử hào 141 Chính phái 107,160 Nat1
27 iNeedYourHelp Tử hào 141 Chính phái 155,840 SogChetViBan
28 PhiThienVu Kiếm khách 141 Chính phái 398,160 SogChetViBan
29 Baby Đại phu 141 Chính phái 199,840 PaRiClup
30 SaTi DHL 140 Tà phái 226,890 SogChetViBan

Trang 1 của 128 | 1 | 2 | 3 |