HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 3

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 NhiepPhong Tử hào 152 Tà phái 699,270 SogChetViBan
2 MingGe Diệu yến 151 Tà phái 1,357,600 Nat1
3 ThiNo Thích khách 150 Tà phái 1,856,960 Nat1
4 KungFu Cung thủ 150 Tà phái 1,270,880 Nat1
5 MeiRen Đại phu 150 Tà phái 507,200 Nat1
6 tubalo Tử hào 150 Tà phái 127,200 SogChetViBan
7 NhueLanhNgoc Diệu yến 148 Chính phái 1,316,250 SogChetViBan
8 OngLaiDo Thích khách 148 Chính phái 3,554,060 SogChetViBan
9 Thing Cung thủ 148 Tà phái 3,533,040 SogChetViBan
10 DaoKiemTieu Tử hào 148 Tà phái 3,510,560 SogChetViBan
11 TrungNo Cung thủ 148 Chính phái 1,213,020 PaRiClup
12 Athuong Thích khách 147 Tà phái 1,184,900 SogChetViBan
13 ThangQue1 Tử hào 147 Chính phái 726,760 Nat1
14 xManTax Đại phu 147 Tà phái 247,080 HoaiNiem
15 ThangQue2 Tử hào 147 Chính phái 400,910 Nat1
16 YTien Đại phu 146 Chính phái 203,620 HoaiNiem
17 DreamSweet Cung thủ 146 Tà phái 1,188,170 SogChetViBan
18 Baby Đại phu 146 Chính phái 104,700 PaRiClup
19 Linh Diệu yến 146 Tà phái 212,930 Chưa vào
20 ThienMinh Tử hào 146 Tà phái 189,980 HoaiNiem
21 ThucNhi DHL 146 Chính phái 201,260 HoaiNiem
22 QuyThuong Thương khác 146 Tà phái 143,920 HoaiNiem
23 daoc Đao khách 146 Chính phái 283,780 SogChetViBan
24 LichKich Cung thủ 145 Tà phái 242,720 Nat1
25 CongChinh Thích khách 145 Chính phái 916,980 Nat1
26 CoHangThe Cung thủ 145 Tà phái 1,041,090 Nat1
27 Ahyhy HBQ 145 Tà phái 222,400 Nat1
28 DamCongTu Đao khách 145 Tà phái 144,800 HoaiNiem
29 Ahuhu Tử hào 145 Chính phái 226,820 SogChetViBan
30 BEME Thích khách 145 Chính phái 98,420 PaRiClup

Trang 1 của 176 | 1 | 2 | 3 |