HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 3

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 daoc Đao khách 146 Chính phái 283,780 SogChetViBan
2 DamCongTu Đao khách 145 Tà phái 144,800 HoaiNiem
3 CapoCaMap Đao khách 142 Chính phái 94,020 Chưa vào
4 MaxShi Đao khách 140 Tà phái 229,220 SogChetViBan
5 daocat Đao khách 140 Tà phái 212,180 SogChetViBan
6 PSCamCui Đao khách 140 Tà phái 73,440 SogChetViBan
7 DPTanTan Đao khách 139 Tà phái 113,240 Chelsea
8 SAuRIeu Đao khách 138 Chính phái 26,480 Nat
9 Newbie Đao khách 138 Tà phái 97,140 Chưa vào
10 Logiccc Đao khách 138 Chính phái 108,740 Chưa vào
11 420ThayBa Đao khách 138 Chính phái 117,960 anhemnhabbe3
12 Em22 Đao khách 138 Chính phái 9,120 Chưa vào
13 em23 Đao khách 138 Chính phái 9,400 Chưa vào
14 MaDao Đao khách 138 Chính phái 71,940 PaRiClup
15 Anh16 Đao khách 138 Chính phái 24,020 Chưa vào
16 Anh17 Đao khách 138 Chính phái 23,560 PaRiClup
17 TrungUyTin Đao khách 138 Tà phái 20,980 PaRiClup
18 Chi2 Đao khách 138 Chính phái 54,600 BHDX
19 DaYa Đao khách 138 Tà phái 8,940 HoaiNiem
20 lunglung Đao khách 138 Chính phái 37,980 HacHoangBang
21 DaoDao Đao khách 137 Chính phái 177,720 TinhHuynhDe
22 NgHaiDuong Đao khách 136 Tà phái 124,620 TinhHuynhDe
23 zLem Đao khách 136 Tà phái 127,320 NoHope1
24 YaoYao Đao khách 133 Tà phái 78,400 PhanThietAE
25 DaoCheDau Đao khách 131 Chính phái 69,480 Chưa vào
26 TumLumHit Đao khách 130 Tà phái 72,420 LechLaLiem
27 Janetlam Đao khách 129 Tà phái 51,360 Chưa vào
28 Akylon Đao khách 127 Chính phái 57,520 TieuNgao
29 Nautilus Đao khách 126 Chính phái 73,440 MuaTuyetRoi
30 DaoTa4 Đao khách 126 Tà phái 68,980 TieuNgao

Trang 1 của 43 | 1 | 2 | 3 |