HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 3

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 IdolGioiTre QS 143 Chính phái 282,700 SogChetViBan
2 DungKalu QS 140 Chính phái 177,020 SogChetViBan
3 SOCKKCOS QS 140 Chính phái 150,580 SogChetViBan
4 DamPhatChetLun QS 138 Tà phái 36,780 SongLong
5 LeeSin QS 138 Tà phái 114,420 Nat1
6 idolTaPhai QS 138 Tà phái 79,000 GapLaGiet
7 Copper QS 138 Chính phái 4,400 Chưa vào
8 TracPham QS 138 Chính phái 9,640 Nat
9 HoKimYen QS 134 Tà phái 191,790 Chưa vào
10 QuyenSu QS 128 Tà phái 43,240 404NotFound
11 GaTre QS 127 Tà phái 82,600 PhanThietAE
12 zBuiThom QS 127 Chính phái 48,240 PhanThietAE
13 DaoGo QS 127 Chính phái 116,660 PlayBoy
14 DamSml QS 126 Chính phái 63,300 TramCam
15 Zues QS 122 Tà phái 50,980 Nat1
16 tinh7 QS 122 Tà phái 111,720 Nat
17 SuTon QS 121 Chính phái 112,820 Chưa vào
18 BeAnChay QS 120 Chính phái 25,080 Nat1
19 OneMunPitc QS 120 Tà phái 100,200 Chưa vào
20 Bear QS 120 Chính phái 100,040 Chưa vào
21 LyLienKiet QS 120 Tà phái 100,040 Chưa vào
22 HitAndRun QS 120 Tà phái 100,020 Chưa vào
23 Camus QS 120 Chính phái 100,040 Chưa vào
24 QuyenVuong QS 120 Tà phái 100,100 Chưa vào
25 hjkl QS 120 Tà phái 100,000 Chưa vào
26 bnm00001 QS 120 Chính phái 100,000 Chưa vào
27 bnm00002 QS 120 Chính phái 100,000 Chưa vào
28 bnm00003 QS 120 Chính phái 100,000 Chưa vào
29 DamNhauKo QS 120 Tà phái 100,000 Chưa vào
30 quyenvuong1 QS 120 Tà phái 100,000 Chưa vào

Trang 1 của 3 | 1 | 2 | 3 |