HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 3

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 NhiepPhong Tử hào 152 Tà phái 699,270 SogChetViBan
2 tubalo Tử hào 150 Tà phái 127,200 SogChetViBan
3 DaoKiemTieu Tử hào 148 Tà phái 3,510,560 SogChetViBan
4 ThangQue1 Tử hào 147 Chính phái 726,760 Nat1
5 ThangQue2 Tử hào 147 Chính phái 400,910 Nat1
6 ThienMinh Tử hào 146 Tà phái 189,980 HoaiNiem
7 Ahuhu Tử hào 145 Chính phái 226,820 SogChetViBan
8 KhaDam Tử hào 144 Tà phái 122,040 HoaiNiem
9 MaAnhVu Tử hào 144 Tà phái 163,020 SogChetViBan
10 CapoopaC Tử hào 143 Chính phái 248,600 SogChetViBan
11 NatKungFu Tử hào 143 Tà phái 361,740 Nat1
12 TruongPhi Tử hào 143 Chính phái 187,500 SogChetViBan
13 NhimCongTu11 Tử hào 143 Tà phái 264,640 SogChetViBan
14 GiaBao Tử hào 143 Chính phái 95,640 SogChetViBan
15 DaoPhong Tử hào 142 Chính phái 100,600 SogChetViBan
16 NhimCongTu10 Tử hào 142 Tà phái 239,240 SogChetViBan
17 NhimCongTu Tử hào 142 Tà phái 228,300 SogChetViBan
18 ChymDangCung Tử hào 142 Chính phái 98,820 Chưa vào
19 DlSuongMu Tử hào 141 Chính phái 94,400 Chưa vào
20 TaMao Tử hào 141 Tà phái 134,860 SogChetViBan
21 iNeedYourHelp Tử hào 141 Chính phái 171,600 SogChetViBan
22 TOMTOM Tử hào 141 Chính phái 133,140 SogChetViBan
23 Viking Tử hào 140 Chính phái 142,920 SogChetViBan
24 SaTiMax Tử hào 140 Chính phái 232,660 SogChetViBan
25 Show Tử hào 140 Chính phái 168,780 SogChetViBan
26 Chrome Tử hào 140 Tà phái 72,060 SogChetViBan
27 PSSiHao Tử hào 140 Tà phái 70,240 Chưa vào
28 BeDamDang Tử hào 139 Tà phái 192,820 Nat
29 Oppa Tử hào 139 Chính phái 229,340 Nat
30 DarkKnight07 Tử hào 139 Chính phái 168,980 Nat1

Trang 1 của 29 | 1 | 2 | 3 |