HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 2

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 DaoPhong Tử hào 141 Chính phái 160,340 SogChetViBan
2 MaAnhVu Tử hào 139 Tà phái 290,440 SogChetViBan
3 Ahao Tử hào 138 Tà phái 188,780 SogChetViBan
4 BeDamDang Tử hào 138 Tà phái 179,240 Nat
5 Oppa Tử hào 138 Chính phái 207,800 Nat
6 GiaBao Tử hào 138 Chính phái 136,520 SogChetViBan
7 NhimCongTu11 Tử hào 138 Tà phái 124,820 Chưa vào
8 Show Tử hào 137 Chính phái 105,260 SogChetViBan
9 Atuhao Tử hào 137 Tà phái 130,680 SogChetViBan
10 NhimCongTu10 Tử hào 137 Tà phái 125,660 Chưa vào
11 DuongTonBao Tử hào 137 Tà phái 143,640 TinhHuynhDe
12 ThuSinh Tử hào 137 Chính phái 136,800 TinhHuynhDe
13 AutoKeo Tử hào 137 Tà phái 100,700 SogChetViBan
14 ThangQue1 Tử hào 137 Chính phái 227,800 Nat1
15 ThangQue2 Tử hào 137 Chính phái 222,460 Nat1
16 ChickSongPhe Tử hào 137 Tà phái 95,560 SogChetViBan
17 ChymDangCung Tử hào 137 Chính phái 154,580 Nat1
18 ThangQue3 Tử hào 137 Chính phái 208,480 Nat1
19 HoRaDam Tử hào 137 Tà phái 134,560 TinhHuynhDe
20 CuongPhong Tử hào 136 Tà phái 411,440 Natl
21 DlSuongMu Tử hào 136 Chính phái 146,140 Nat1
22 NhimCongTu Tử hào 136 Tà phái 121,980 SogChetViBan
23 No04 Tử hào 135 Tà phái 107,820 NoPk
24 CoCo1 Tử hào 135 Chính phái 67,980 Nat
25 Kstore Tử hào 135 Chính phái 144,840 TinhHuynhDe
26 ConTrau Tử hào 135 Chính phái 65,940 Nat
27 CapoopaC Tử hào 134 Chính phái 122,060 HacPhongHoi
28 TruongPhi Tử hào 134 Chính phái 72,400 TamQuocChi
29 NatKungFu Tử hào 134 Tà phái 136,940 HacPhongHoi
30 BanBonQuyenSu Tử hào 134 Chính phái 59,840 Nat

Trang 1 của 22 | 1 | 2 | 3 |