HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 3

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 BaoBoii Kiếm khách 143 Chính phái 230,480 SogChetViBan
2 PhiThienVu Kiếm khách 141 Chính phái 404,270 Nat1
3 TuyetLinh Kiếm khách 139 Chính phái 222,720 SogChetViBan
4 RotMatTien Kiếm khách 138 Chính phái 39,720 ThanSau
5 SwordMan33 Kiếm khách 138 Chính phái 44,620 Chưa vào
6 KiemHoa Kiếm khách 138 Tà phái 43,600 HoaiNiem
7 LoThi Kiếm khách 138 Chính phái 4,420 Chưa vào
8 TaTuyetNhu Kiếm khách 138 Tà phái 105,260 NhaHoTa
9 Archer Kiếm khách 137 Tà phái 194,040 TinhHuynhDe
10 KhoaKhoa Kiếm khách 137 Chính phái 181,040 TinhHuynhDe
11 IDolTikTok Kiếm khách 134 Tà phái 105,280 SaiGon
12 HaiVan Kiếm khách 131 Chính phái 70,060 PhanThietAE
13 Bewhy Kiếm khách 129 Tà phái 68,820 Chưa vào
14 UniLove Kiếm khách 127 Chính phái 63,820 TieuNgao
15 KiemTaz Kiếm khách 126 Tà phái 73,800 TieuNgao
16 Lknight Kiếm khách 122 Tà phái 18,920 HacPhongHoi
17 NgocLong Kiếm khách 121 Tà phái 41,760 TinhHuynhDe
18 LeeLong Kiếm khách 121 Chính phái 43,120 MuaTuyetRoi
19 KaoRi Kiếm khách 121 Chính phái 35,940 Chưa vào
20 ticu Kiếm khách 120 Chính phái 55,160 KiepSolo
21 URANI Kiếm khách 120 Tà phái 105,060 Chưa vào
22 MrHieu Kiếm khách 120 Chính phái 102,780 Chưa vào
23 DuaHauNho Kiếm khách 120 Chính phái 103,840 Chưa vào
24 HaAnh Kiếm khách 120 Tà phái 50,800 VipTeam
25 KiemVuong Kiếm khách 120 Chính phái 101,460 HacPhongHoi
26 KiemMaZz Kiếm khách 120 Tà phái 100,500 Chưa vào
27 KiemTon Kiếm khách 120 Chính phái 100,080 Chưa vào
28 S2HuyenHanh2S Kiếm khách 120 Chính phái 100,100 Chưa vào
29 Midnightz Kiếm khách 120 Tà phái 100,080 Chưa vào
30 BachHoaKiem Kiếm khách 120 Chính phái 100,120 Chưa vào

Trang 1 của 5 | 1 | 2 | 3 |