HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 2

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 IdolGioiTre Kiếm khách 138 Chính phái 810,410 SaiGon
2 TuyetLinh Kiếm khách 137 Chính phái 197,220 SogChetViBan
3 KhoaKhoa Kiếm khách 135 Chính phái 142,120 TinhHuynhDe
4 Archer Kiếm khách 135 Tà phái 154,760 TinhHuynhDe
5 BaoBoii Kiếm khách 135 Chính phái 123,020 HacPhongHoi
6 IDolTikTok Kiếm khách 134 Tà phái 105,280 SaiGon
7 HaiVan Kiếm khách 131 Chính phái 69,980 PhanThietAE
8 Bewhy Kiếm khách 129 Tà phái 68,820 Chưa vào
9 PhiThienVu Kiếm khách 128 Chính phái 100,060 SogChetViBan
10 UniLove Kiếm khách 127 Chính phái 63,820 TieuNgao
11 KiemTaz Kiếm khách 126 Tà phái 73,780 TieuNgao
12 KiemHoa Kiếm khách 124 Tà phái 33,460 HoaiNiem
13 NgocLong Kiếm khách 121 Tà phái 41,380 TinhHuynhDe
14 LeeLong Kiếm khách 121 Chính phái 43,120 MuaTuyetRoi
15 KaoRi Kiếm khách 121 Chính phái 35,940 Chưa vào
16 ticu Kiếm khách 120 Chính phái 55,160 KiepSolo
17 HaAnh Kiếm khách 120 Tà phái 50,800 VipTeam
18 Admintest2 Kiếm khách 120 Tà phái 0 Chưa vào
19 Xingqiu Kiếm khách 113 Tà phái 10,440 HomeLessGS
20 KjemKhung Kiếm khách 112 Tà phái 15,220 SaiGon
21 zZBullZz Kiếm khách 112 Tà phái 17,700 TinhHuynhDe
22 Sheno Kiếm khách 111 Chính phái 10,700 Anime
23 HongThanhPH Kiếm khách 110 Chính phái 9,080 NhomPhanri
24 KiemY Kiếm khách 108 Tà phái 8,780 Chưa vào
25 Nothing Kiếm khách 107 Chính phái 13,000 Chưa vào
26 HuTiu Kiếm khách 107 Tà phái 9,160 AnhEmHK
27 ZzRaczZ Kiếm khách 104 Tà phái 7,420 MuaTuyetRoi
28 OOGy Kiếm khách 104 Chính phái 6,380 Chưa vào
29 DarkZOS Kiếm khách 104 Tà phái 2,700 Chưa vào
30 KiemChinh Kiếm khách 104 Chính phái 2,600 Chưa vào

Trang 1 của 3 | 1 | 2 | 3 |