HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 2

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 YG01 Thương khác 138 Chính phái 72,880 Hello
2 xThemen Thương khác 135 Tà phái 140,140 TinhHuynhDe
3 TayDoc Thương khác 134 Tà phái 63,260 SaiGon
4 C0nGaiTuHao Thương khác 131 Tà phái 243,560 ConGaiTuHao
5 SreigL Thương khác 127 Tà phái 67,360 Chưa vào
6 NungLonSan Thương khác 126 Chính phái 122,520 AnhEmHK
7 ThuongTaz Thương khác 126 Chính phái 68,920 TieuNgao
8 HollyShit Thương khác 125 Chính phái 40,360 Chưa vào
9 zZzThuongzZz Thương khác 124 Tà phái 21,960 404NotFound
10 MrSimple Thương khác 119 Tà phái 31,660 Chưa vào
11 BebU200 Thương khác 117 Chính phái 38,940 Nat
12 WhiteSpear Thương khác 116 Chính phái 10,500 MuaTuyetRoi
13 Airy Thương khác 116 Chính phái 34,780 TieuNgao
14 XinCaiTopChar Thương khác 115 Chính phái 8,340 Chưa vào
15 GaiGoiCaoCap Thương khác 112 Tà phái 26,040 Chưa vào
16 Laxus Thương khác 110 Tà phái 15,480 PlayBoy
17 Athena Thương khác 107 Chính phái 8,780 Chưa vào
18 HacLong Thương khác 107 Chính phái 10,640 Chưa vào
19 thuongbigay Thương khác 106 Tà phái 11,080 Chưa vào
20 Huan Thương khác 100 Chính phái 1,120 Chưa vào
21 Kalciferh Thương khác 100 Chính phái 7,600 Alianza
22 HongThanhTeu Thương khác 100 Chính phái 2,960 NhomPhanri
23 DoubleKill Thương khác 98 Tà phái 1,500 Chưa vào
24 HaoKea Thương khác 93 Tà phái 10,500 Chưa vào
25 ConGaiTuHao Thương khác 91 Tà phái 3,040 Chưa vào
26 7Juvz Thương khác 89 Tà phái 6,560 Chưa vào
27 ggggY Thương khác 82 Chính phái 1,500 Chưa vào
28 Bieu Thương khác 69 Tà phái 440 Chưa vào
29 ThaoU Thương khác 68 Tà phái 720 Chưa vào
30 PakXongHip Thương khác 67 Chính phái 600 MuaTuyetRoi

Trang 1 của 2 | 1 | 2 |