HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 2

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 Thing Cung thủ 142 Chính phái 1,284,970 SogChetViBan
2 DreamSweet Cung thủ 141 Tà phái 307,280 SogChetViBan
3 NhiepPhong Cung thủ 141 Tà phái 127,910 SogChetViBan
4 TrungNo Cung thủ 139 Chính phái 296,700 PaRiClup
5 KimChi Cung thủ 135 Tà phái 228,280 Slayers
6 RauMuong Cung thủ 134 Chính phái 140,340 Nat1
7 KungFu Cung thủ 134 Tà phái 133,280 SogChetViBan
8 TrungHi Cung thủ 131 Chính phái 98,940 PaRiClup
9 OniChan Cung thủ 130 Chính phái 40,920 Chưa vào
10 FamGai2 Cung thủ 128 Chính phái 61,320 Chưa vào
11 NhiNhi Cung thủ 128 Chính phái 64,440 PhanThietAE
12 CungTaz Cung thủ 126 Chính phái 68,900 TieuNgao
13 Black Cung thủ 125 Tà phái 53,540 Chưa vào
14 CoHangThe Cung thủ 124 Chính phái 75,780 Nat1
15 LichKich Cung thủ 122 Tà phái 53,420 PlayBoy
16 BanTiax Cung thủ 120 Chính phái 30,660 ConOngMat
17 Maimie Cung thủ 119 Tà phái 32,360 Chưa vào
18 nnnnnn Cung thủ 119 Tà phái 11,420 Chưa vào
19 1PhatXuyenTim Cung thủ 118 Tà phái 16,000 Chưa vào
20 yyyaaa Cung thủ 115 Chính phái 30,700 Nat
21 monlightCT Cung thủ 111 Tà phái 10,680 StarlightX
22 TuyetNhi Cung thủ 110 Tà phái 6,960 HoaiNiem
23 AnhBanChim Cung thủ 109 Tà phái 8,300 Chưa vào
24 Ling Cung thủ 108 Chính phái 19,400 Chưa vào
25 sunlightz Cung thủ 108 Tà phái 6,100 Chưa vào
26 XzTaXCungzZ Cung thủ 106 Chính phái 12,840 Chưa vào
27 GaiGoi Cung thủ 105 Tà phái 2,760 ThienHa
28 GiaHan Cung thủ 103 Chính phái 8,540 Chưa vào
29 NuThanCung Cung thủ 100 Chính phái 7,100 Chưa vào
30 OleDD Cung thủ 100 Chính phái 2,760 HacPhongHoi

Trang 1 của 4 | 1 | 2 | 3 |