HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 3

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 MeiRen Đại phu 150 Tà phái 507,200 Nat1
2 xManTax Đại phu 147 Tà phái 247,080 HoaiNiem
3 YTien Đại phu 146 Chính phái 203,620 HoaiNiem
4 Baby Đại phu 146 Chính phái 104,700 PaRiClup
5 DreamHappy Đại phu 144 Chính phái 247,080 SogChetViBan
6 BaoBoi Đại phu 143 Chính phái 250,720 Chưa vào
7 DaYi Đại phu 142 Tà phái 152,240 HoaiNiem
8 TruCot Đại phu 142 Tà phái 345,900 Nat1
9 b0ngtajb4c Đại phu 141 Chính phái 155,680 SogChetViBan
10 SiSha Đại phu 140 Chính phái 215,020 SogChetViBan
11 Edge Đại phu 140 Tà phái 70,700 Chưa vào
12 Pain4 Đại phu 140 Tà phái 111,280 Chelsea
13 XinhXinh Đại phu 140 Chính phái 143,000 SogChetViBan
14 AnhPheLoi Đại phu 139 Tà phái 96,300 Chưa vào
15 ChiNhaBen Đại phu 139 Tà phái 102,900 Nat1
16 YG08 Đại phu 139 Chính phái 77,240 Hello
17 chetcm3 Đại phu 139 Chính phái 129,900 Nat1
18 DarkWillow06 Đại phu 139 Chính phái 126,440 Nat1
19 Ahehe Đại phu 138 Tà phái 108,620 LechLaLiem
20 BvHuyetHoc Đại phu 138 Chính phái 255,060 Slayers
21 HenTai Đại phu 138 Chính phái 177,060 Nat
22 qntv Đại phu 138 Chính phái 120,380 HoaBinh
23 TrucVanNt Đại phu 138 Chính phái 123,800 HuyenVu
24 yyyuuu Đại phu 138 Chính phái 132,360 Nat
25 Casio Đại phu 138 Chính phái 60,120 Chelsea
26 Buff Đại phu 138 Chính phái 117,240 SogChetViBan
27 TieuLong Đại phu 138 Chính phái 67,120 Nat1
28 phuva Đại phu 138 Chính phái 153,320 Chưa vào
29 1PhatChetLun Đại phu 138 Tà phái 88,460 GapLaGiet
30 ThanY Đại phu 138 Chính phái 105,040 Chưa vào

Trang 1 của 10 | 1 | 2 | 3 |