HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 2

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 YG08 Đại phu 138 Chính phái 73,160 Hello
2 HenTai Đại phu 138 Chính phái 172,960 Nat
3 DreamHappy Đại phu 138 Chính phái 122,940 SogChetViBan
4 Buff Đại phu 137 Chính phái 100,440 SogChetViBan
5 NgocAn Đại phu 137 Chính phái 158,340 TinhHuynhDe
6 AnhPheLoi Đại phu 136 Tà phái 146,520 Nat1
7 BvHuyetHoc Đại phu 135 Chính phái 208,920 Slayers
8 Kahono Đại phu 135 Chính phái 137,640 Slayers
9 MaThangDau Đại phu 135 Tà phái 134,760 Slayers
10 DPQ9 Đại phu 135 Chính phái 144,940 Slayers
11 BaoBoi Đại phu 134 Chính phái 124,420 HacPhongHoi
12 MotDemSay Đại phu 134 Tà phái 259,820 SogChetViBan
13 Abuff Đại phu 133 Tà phái 102,280 SogChetViBan
14 TruCot Đại phu 133 Tà phái 134,660 HacPhongHoi
15 No02 Đại phu 133 Tà phái 83,900 NoPk
16 TrucVanNt Đại phu 133 Chính phái 78,420 HuyenVu
17 Baby Đại phu 133 Chính phái 172,560 PaRiClup
18 Klee Đại phu 132 Tà phái 82,060 SogChetViBan
19 UltraBuff Đại phu 132 Chính phái 72,160 HomelessGI
20 Nguoidepts Đại phu 131 Tà phái 121,800 MuaTuyetRoi
21 LyThong Đại phu 131 Tà phái 75,760 404NotFound
22 SiuNhanXanh Đại phu 130 Tà phái 115,580 TinhHuynhDe
23 ConBo Đại phu 130 Chính phái 103,340 Nat
24 xXxORANGExXx Đại phu 130 Chính phái 59,680 WhyNotWin
25 LilBuff Đại phu 130 Chính phái 43,020 Chưa vào
26 ChienSML Đại phu 130 Tà phái 69,120 PhanThietAE
27 BuomKK Đại phu 130 Chính phái 74,700 testgame
28 TraSen Đại phu 130 Chính phái 76,400 testgame
29 BinhThapChi Đại phu 130 Tà phái 760 Chưa vào
30 NguyenDiem Đại phu 129 Tà phái 60,600 AmazonCLB

Trang 1 của 7 | 1 | 2 | 3 |