HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 3

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 ThiNo Thích khách 150 Tà phái 1,856,960 Nat1
2 OngLaiDo Thích khách 148 Chính phái 3,554,060 SogChetViBan
3 Athuong Thích khách 147 Tà phái 1,184,900 SogChetViBan
4 CongChinh Thích khách 145 Chính phái 916,980 Nat1
5 BEME Thích khách 145 Chính phái 98,420 PaRiClup
6 1Hit Thích khách 144 Tà phái 445,180 SogChetViBan
7 LocNha Thích khách 143 Tà phái 439,210 Nat1
8 DPTanTan1 Thích khách 142 Tà phái 246,070 Nat1
9 zKiller Thích khách 140 Tà phái 138,820 Chelsea
10 NiCoDiMoto Thích khách 139 Chính phái 302,800 Slayers
11 Spartacus Thích khách 138 Tà phái 156,420 Nat1
12 MaoCa Thích khách 138 Tà phái 19,160 SogChetViBan
13 sOCloLkAN Thích khách 138 Chính phái 56,660 Nat
14 TaoLaNin Thích khách 138 Tà phái 104,280 Chưa vào
15 Khoai Thích khách 138 Chính phái 72,580 PaRiClup
16 BeeSky Thích khách 138 Chính phái 38,800 TroyLive
17 ZzKingzZ Thích khách 138 Chính phái 120,400 HacPhongHoi
18 ThanKick Thích khách 138 Chính phái 101,800 Chưa vào
19 EmTaMao Thích khách 138 Tà phái 5,440 HoaiNiem
20 zzzzzzzz Thích khách 138 Tà phái 172,020 SogChetViBan
21 DreamSad Thích khách 138 Chính phái 62,320 Chưa vào
22 Njnja Thích khách 138 Chính phái 31,380 Chưa vào
23 BoXinCacAnh Thích khách 138 Tà phái 4,560 Chưa vào
24 Shed Thích khách 136 Tà phái 84,900 Chưa vào
25 ThachSang Thích khách 132 Tà phái 173,220 Chưa vào
26 UyenNhi Thích khách 132 Chính phái 84,880 Chưa vào
27 SonNhaNgheo Thích khách 128 Tà phái 57,320 Chưa vào
28 Every Thích khách 128 Chính phái 106,040 SogChetViBan
29 ThaiSon4 Thích khách 128 Chính phái 158,400 Nat1
30 KenNL Thích khách 127 Chính phái 56,560 TieuNgao

Trang 1 của 12 | 1 | 2 | 3 |