HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 2

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 Athuong Thích khách 141 Tà phái 370,380 SogChetViBan
2 1Hit Thích khách 140 Tà phái 323,060 SogChetViBan
3 ShockThuoc Thích khách 137 Chính phái 231,520 SogChetViBan
4 NiCoDiMoto Thích khách 136 Chính phái 252,180 Slayers
5 Shed Thích khách 136 Tà phái 84,900 SogChetViBan
6 LocNha Thích khách 134 Tà phái 150,540 HacPhongHoi
7 ThiNo Thích khách 134 Tà phái 177,820 Nat
8 OngLaiDo Thích khách 133 Chính phái 411,600 43DaNang
9 UyenNhi Thích khách 132 Chính phái 84,860 SogChetViBan
10 ThachSang Thích khách 131 Tà phái 114,640 SogChetViBan
11 SonNhaNgheo Thích khách 128 Tà phái 57,320 Chưa vào
12 Every Thích khách 128 Chính phái 106,040 SogChetViBan
13 KenNL Thích khách 127 Chính phái 56,560 TieuNgao
14 Zyra Thích khách 126 Tà phái 76,620 Chưa vào
15 zzzzzzzz Thích khách 126 Tà phái 149,920 famthoihkpk
16 KillTrom Thích khách 126 Chính phái 55,720 TramCam
17 MrCuBi Thích khách 125 Chính phái 60,320 PhanThietAE
18 DreamSad Thích khách 124 Chính phái 62,320 Chưa vào
19 HoangNhi Thích khách 123 Chính phái 37,260 PhanThietAE
20 BaHoang04 Thích khách 123 Tà phái 16,920 HuyenVu
21 HaAnhh Thích khách 123 Tà phái 97,940 Chưa vào
22 MinhDuc Thích khách 122 Chính phái 147,100 Chưa vào
23 nerverDie Thích khách 122 Tà phái 79,780 PhanThietAE
24 CutTRAU Thích khách 121 Chính phái 32,740 PlayBoy
25 FiveStar Thích khách 120 Chính phái 70,860 HoaiNiem
26 BeCun Thích khách 120 Chính phái 27,980 PhanThietAE
27 BabyBeo Thích khách 120 Tà phái 27,120 PlayBoy
28 YangLee Thích khách 120 Tà phái 41,860 TinhHuynhDe
29 Lunar Thích khách 117 Chính phái 16,860 YanghoVui
30 sOCloLkAN Thích khách 117 Chính phái 37,540 Nat

Trang 1 của 5 | 1 | 2 | 3 |