HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 3

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 NhimCongTu8 Cầm Sư 140 Tà phái 180,530 Chưa vào
2 ThanhTinh Cầm Sư 138 Chính phái 24,440 SongLong
3 ThanDan Cầm Sư 138 Chính phái 104,980 Chưa vào
4 Chi3 Cầm Sư 138 Chính phái 50,960 BHDX
5 HuyetCam Cầm Sư 138 Tà phái 78,900 HoaiNiem
6 zBimThom Cầm Sư 138 Chính phái 90,640 PaRiClup
7 ChanLong Cầm Sư 137 Tà phái 212,140 Slayers
8 Lemz Cầm Sư 132 Tà phái 100,020 HomelessGI
9 GaDongTao Cầm Sư 132 Chính phái 55,720 PhanThietAE
10 SaoKim Cầm Sư 126 Chính phái 55,360 HoaiNiem
11 CamTaz Cầm Sư 126 Chính phái 68,180 TieuNgao
12 BanBanhBeo Cầm Sư 124 Tà phái 28,700 Chưa vào
13 BatMan Cầm Sư 123 Tà phái 54,520 Chưa vào
14 tinh0 Cầm Sư 122 Tà phái 109,420 Nat
15 LINDANguyen Cầm Sư 120 Chính phái 21,380 TinhHuynhDe
16 M4T4 Cầm Sư 120 Chính phái 104,060 Chưa vào
17 200897 Cầm Sư 120 Chính phái 100,080 Nat
18 AlanWalker Cầm Sư 120 Chính phái 100,000 Chưa vào
19 cscscs Cầm Sư 120 Chính phái 100,020 Chưa vào
20 vcvcvc Cầm Sư 120 Chính phái 100,020 Chưa vào
21 Puppy Cầm Sư 120 Chính phái 100,020 Chưa vào
22 NungheSy Cầm Sư 120 Tà phái 100,000 Chưa vào
23 KiepngheSy Cầm Sư 120 Chính phái 100,000 Chưa vào
24 GaiGoiCaoCap Cầm Sư 120 Chính phái 100,860 Chưa vào
25 TiDo Cầm Sư 120 Tà phái 100,000 Chưa vào
26 DaTaa Cầm Sư 120 Chưa 100,000 Chưa vào
27 YajK Cầm Sư 118 Chính phái 41,460 Chưa vào
28 DanLe Cầm Sư 114 Chính phái 16,100 Chưa vào
29 sunlightCS Cầm Sư 113 Tà phái 12,720 StarlightX
30 ChichHoiNhieu Cầm Sư 110 Chính phái 40,340 Chưa vào

Trang 1 của 3 | 1 | 2 | 3 |