HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 2

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 NhimCongTu8 Cầm Sư 140 Tà phái 178,310 SogChetViBan
2 ChanLong Cầm Sư 135 Tà phái 177,580 Slayers
3 Lemz Cầm Sư 132 Tà phái 100,020 HomelessGI
4 GaDongTao Cầm Sư 132 Chính phái 55,720 PhanThietAE
5 zBimThom Cầm Sư 131 Chính phái 73,120 Chưa vào
6 CamTaz Cầm Sư 126 Chính phái 68,180 TieuNgao
7 BanBanhBeo Cầm Sư 124 Tà phái 28,700 Chưa vào
8 BatMan Cầm Sư 123 Tà phái 54,520 Chưa vào
9 HuyetCam Cầm Sư 121 Tà phái 39,560 HoaiNiem
10 LINDANguyen Cầm Sư 120 Chính phái 21,380 TinhHuynhDe
11 SaoKim Cầm Sư 119 Chính phái 17,760 HoaiNiem
12 YajK Cầm Sư 118 Chính phái 41,460 Chưa vào
13 DanLe Cầm Sư 114 Chính phái 16,100 Chưa vào
14 sunlightCS Cầm Sư 113 Tà phái 12,720 StarlightX
15 ChichHoiNhieu Cầm Sư 110 Chính phái 40,340 Chưa vào
16 CamCam Cầm Sư 110 Chính phái 20,820 Chưa vào
17 DaoHoaDC Cầm Sư 107 Tà phái 3,780 Chưa vào
18 TrungNhi Cầm Sư 105 Chính phái 8,340 JAV
19 Maoh Cầm Sư 105 Chính phái 3,680 HoaiNiem
20 Kaeya Cầm Sư 100 Tà phái 2,700 HomeLessGS
21 iCloud Cầm Sư 98 Tà phái 1,500 Chưa vào
22 SSSSS Cầm Sư 93 Tà phái 2,000 Chưa vào
23 CamSu9 Cầm Sư 90 Chính phái 7,540 Chưa vào
24 LucChiCamMa8 Cầm Sư 71 Chính phái 360 Chưa vào
25 BachCotTinh Cầm Sư 70 Chính phái 780 Chưa vào
26 HoLlyShiet Cầm Sư 70 Tà phái 1,160 Chưa vào
27 LilArt Cầm Sư 69 Chính phái 1,000 Chưa vào
28 TheTuesday Cầm Sư 69 Chính phái 240 Chưa vào
29 CLinh Cầm Sư 68 Tà phái 620 Chưa vào
30 Sieuba11 Cầm Sư 61 Chính phái 13,440 HuyenVu

Trang 1 của 2 | 1 | 2 |