HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 3

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 Ahyhy HBQ 145 Tà phái 222,400 Nat1
2 DamCoNuong HBQ 145 Tà phái 143,860 HoaiNiem
3 VuiVeKoQuau HBQ 141 Tà phái 112,020 Nat1
4 Pain HBQ 140 Tà phái 228,900 Chelsea
5 YG05 HBQ 139 Chính phái 75,200 Hello
6 Chetcm1 HBQ 139 Chính phái 116,320 Nat1
7 Darklora04 HBQ 139 Chính phái 118,860 Nat1
8 YG03 HBQ 139 Chính phái 68,760 Hello
9 YG04 HBQ 139 Chính phái 68,580 Hello
10 YG02 HBQ 139 Chính phái 73,600 Hello
11 Chetbm2 HBQ 139 Chính phái 133,500 Nat1
12 YG07 HBQ 139 Chính phái 67,220 Hello
13 YG06 HBQ 139 Chính phái 66,780 Hello
14 AuCoBaby HBQ 139 Tà phái 110,920 Nat1
15 Congchuax HBQ 139 Tà phái 44,200 MuaTuyetRoi
16 CBS2 HBQ 138 Tà phái 45,680 MuaTuyetRoi
17 ThaiSon03 HBQ 138 Chính phái 164,860 HacPhongHoi
18 KenNi HBQ 138 Chính phái 80,600 Nat1
19 Kennii HBQ 138 Tà phái 76,400 Nat1
20 TiMax HBQ 138 Chính phái 119,240 SongLong
21 MYTO HBQ 138 Chính phái 87,740 PaRiClup
22 Pain1 HBQ 138 Chính phái 99,600 Chelsea
23 ShiShi HBQ 138 Chính phái 128,980 SogChetViBan
24 HanBaoCho HBQ 138 Chính phái 49,160 Chưa vào
25 ShaSha HBQ 138 Tà phái 104,180 Chưa vào
26 SaMax HBQ 138 Tà phái 101,660 Chưa vào
27 Kntino04 HBQ 138 Tà phái 103,680 Chưa vào
28 BeeLove HBQ 138 Chính phái 39,340 TroyLive
29 HanBaoChuot HBQ 138 Chính phái 50,460 Chưa vào
30 DaYj HBQ 138 Chính phái 21,880 Chelsea

Trang 1 của 22 | 1 | 2 | 3 |