HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 2

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 YG05 HBQ 138 Chính phái 68,000 Hello
2 YG07 HBQ 138 Chính phái 62,920 Hello
3 YG04 HBQ 138 Chính phái 63,140 Hello
4 YG03 HBQ 138 Chính phái 63,180 Hello
5 YG02 HBQ 138 Chính phái 68,120 Hello
6 YG06 HBQ 138 Chính phái 62,480 Hello
7 TuMaY HBQ 134 Chính phái 63,680 SaiGon
8 VkThangDau HBQ 130 Tà phái 97,320 Chưa vào
9 Bunnu HBQ 130 Tà phái 74,780 TinhHuynhDe
10 TraDao HBQ 130 Chính phái 74,880 testgame
11 DaiL0ngDao HBQ 130 Tà phái 116,800 Chưa vào
12 BoKK HBQ 130 Chính phái 72,180 testgame
13 SiuNhanVang HBQ 129 Tà phái 53,500 TinhHuynhDe
14 ShiShi HBQ 128 Chính phái 55,140 ThienDuSon
15 XitThuCoi HBQ 127 Tà phái 35,320 AnhEmHK
16 TiMax HBQ 127 Chính phái 53,920 ThienDuSon
17 SaMax HBQ 127 Tà phái 50,920 ThienDuSon
18 LaHanKeoXe HBQ 127 Tà phái 42,340 PhanThietAE
19 ShaSha HBQ 126 Tà phái 50,660 ThienDuSon
20 BossLee HBQ 126 Tà phái 123,420 TinhHuynhDe
21 TrungVinhST HBQ 126 Tà phái 61,620 HuyenVu
22 LaHanDayCaiMan HBQ 125 Chính phái 59,280 CauXangFC
23 TieuNgao01 HBQ 125 Tà phái 36,460 HuyenVu
24 TieuNgao02 HBQ 124 Tà phái 35,200 HuyenVu
25 sTvipTs HBQ 124 Tà phái 69,300 Nat
26 NhatBeBong3 HBQ 123 Tà phái 47,120 HoaBinhAE
27 Ahyhy HBQ 123 Tà phái 56,400 PlayBoy
28 Duybo2 HBQ 122 Tà phái 34,940 PlayBoy
29 vanboy2 HBQ 121 Tà phái 40,020 HoaBinhAE
30 EmThichDuThu HBQ 121 Tà phái 88,760 GiCungThich

Trang 1 của 9 | 1 | 2 | 3 |