HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 3

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 ThucNhi DHL 146 Chính phái 201,260 HoaiNiem
2 KeThatPhu DHL 143 Chính phái 240,300 Nat1
3 SaTi DHL 140 Tà phái 231,830 SogChetViBan
4 HoaDiem35 DHL 139 Chính phái 85,580 Nat1
5 yyyiii DHL 138 Chính phái 130,160 Nat
6 TanSat DHL 138 Tà phái 64,200 Chelsea
7 ThaiSon04 DHL 138 Chính phái 129,640 HoaBinh
8 TaoCanHet DHL 138 Tà phái 102,420 Chưa vào
9 hetphim DHL 138 Tà phái 64,140 GapLaGiet
10 NuTuKiem DHL 138 Tà phái 104,160 BienHoaAE
11 Shinnnn DHL 138 Tà phái 104,080 Chưa vào
12 Shinnnnn DHL 138 Tà phái 104,100 Chưa vào
13 ZSai DHL 138 Chính phái 8,620 BienHoaAE
14 DaYee DHL 138 Chính phái 2,340 Chưa vào
15 PrtyyBoy DHL 137 Tà phái 177,400 TinhHuynhDe
16 BoyPetty DHL 137 Chính phái 167,760 TinhHuynhDe
17 TiChuot DHL 134 Tà phái 99,280 HomelessGI
18 RauLang DHL 134 Chính phái 148,960 Nat1
19 ZzDamHoaLienzZ DHL 131 Tà phái 74,360 Chưa vào
20 OneeChan DHL 130 Chính phái 45,500 Chưa vào
21 DiemCoco DHL 127 Chính phái 56,320 TieuNgao
22 HoaLienTienNu DHL 127 Chính phái 102,860 SogChetViBan
23 vTvipTv DHL 124 Tà phái 68,000 Nat
24 SoLuuHuong DHL 124 Tà phái 89,820 Slayers
25 TieuYeu DHL 123 Tà phái 61,500 dasdasd
26 tinh4 DHL 122 Tà phái 110,180 Nat
27 ccccc DHL 121 Chính phái 26,140 85Club
28 ddddd DHL 120 Chính phái 26,240 85Club
29 ThaEm1 DHL 120 Tà phái 102,380 Chelsea
30 BangVanDHL DHL 120 Chính phái 100,920 Chưa vào

Trang 1 của 30 | 1 | 2 | 3 |