HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 3

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
30 BEME Thích khách 145 Chính phái 98,420 PaRiClup
31 DamCoNuong HBQ 145 Tà phái 143,860 HoaiNiem
32 DieuThiYen Diệu yến 144 Chính phái 97,780 PaRiClup
33 KhaDam Tử hào 144 Tà phái 122,040 HoaiNiem
34 1Hit Thích khách 144 Tà phái 445,180 SogChetViBan
35 MaAnhVu Tử hào 144 Tà phái 163,020 SogChetViBan
36 HunterVN Diệu yến 144 Chính phái 154,890 SogChetViBan
37 DreamHappy Đại phu 144 Chính phái 247,080 SogChetViBan
38 Right Diệu yến 143 Chính phái 214,200 SogChetViBan
39 BaoBoii Kiếm khách 143 Chính phái 230,480 SogChetViBan
40 Kurena Diệu yến 143 Tà phái 163,960 SogChetViBan
41 BaoBoi Đại phu 143 Chính phái 250,720 Chưa vào
42 CapoopaC Tử hào 143 Chính phái 248,600 SogChetViBan
43 LocNha Thích khách 143 Tà phái 439,210 Nat1
44 IdolGioiTre QS 143 Chính phái 282,700 SogChetViBan
45 NatKungFu Tử hào 143 Tà phái 361,740 Nat1
46 TruongPhi Tử hào 143 Chính phái 187,500 SogChetViBan
47 KeThatPhu DHL 143 Chính phái 240,300 Nat1
48 NhimCongTu11 Tử hào 143 Tà phái 264,640 SogChetViBan
49 GiaBao Tử hào 143 Chính phái 95,640 SogChetViBan
50 DaoPhong Tử hào 142 Chính phái 100,600 SogChetViBan
51 NhimCongTu10 Tử hào 142 Tà phái 239,240 SogChetViBan
52 DaYe Diệu yến 142 Tà phái 216,180 SogChetViBan
53 CapoCaMap Đao khách 142 Chính phái 94,020 Chưa vào
54 TayDoc Thương khác 142 Tà phái 139,000 SogChetViBan
55 NhimCongTu Tử hào 142 Tà phái 228,300 SogChetViBan
56 ljnhh0n Thương khác 142 Tà phái 236,020 Chưa vào
57 ChymDangCung Tử hào 142 Chính phái 98,820 Chưa vào
58 DPTanTan1 Thích khách 142 Tà phái 246,070 Nat1
59 DaYi Đại phu 142 Tà phái 152,240 HoaiNiem
60 TruCot Đại phu 142 Tà phái 345,900 Nat1

Trang 2 của 176 | 1 | 2 | 3 | 4 |