HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 2

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
30 Shaw Diệu yến 138 Tà phái 208,060 SogChetViBan
31 NhimCongTu11 Tử hào 138 Tà phái 124,820 Chưa vào
32 TuyetLinh Kiếm khách 137 Chính phái 197,220 SogChetViBan
33 AnhTaMao Diệu yến 137 Chính phái 223,580 Chưa vào
34 ShockThuoc Thích khách 137 Chính phái 231,720 SogChetViBan
35 Show Tử hào 137 Chính phái 105,260 SogChetViBan
36 BoyPetty DHL 137 Chính phái 164,860 TinhHuynhDe
37 PrtyyBoy DHL 137 Tà phái 174,440 TinhHuynhDe
38 Buff Đại phu 137 Chính phái 100,440 SogChetViBan
39 Atuhao Tử hào 137 Tà phái 130,680 SogChetViBan
40 MocQueAnh Diệu yến 137 Chính phái 188,800 SogChetViBan
41 NhimCongTu10 Tử hào 137 Tà phái 125,660 Chưa vào
42 DuongTonBao Tử hào 137 Tà phái 143,640 TinhHuynhDe
43 ThuSinh Tử hào 137 Chính phái 136,800 TinhHuynhDe
44 NgocAn Đại phu 137 Chính phái 158,340 TinhHuynhDe
45 AutoKeo Tử hào 137 Tà phái 100,700 SogChetViBan
46 ThangQue1 Tử hào 137 Chính phái 227,900 Nat1
47 ThangQue2 Tử hào 137 Chính phái 222,540 Nat1
48 ChymDangCung Tử hào 137 Chính phái 154,680 Nat1
49 ChickSongPhe Tử hào 137 Tà phái 95,560 SogChetViBan
50 ThangQue3 Tử hào 137 Chính phái 208,480 Nat1
51 HoRaDam Tử hào 137 Tà phái 134,560 TinhHuynhDe
52 SexyLover Diệu yến 137 Chính phái 183,780 SogChetViBan
53 NgHaiDuong Đao khách 136 Tà phái 124,620 TinhHuynhDe
54 test3 Diệu yến 136 Chính phái 252,990 SogChetViBan
55 CuongPhong Tử hào 136 Tà phái 411,540 Natl
56 DlSuongMu Tử hào 136 Chính phái 146,140 Nat1
57 AnhPheLoi Đại phu 136 Tà phái 146,520 Nat1
58 Right Diệu yến 136 Chính phái 167,300 SogChetViBan
59 NiCoDiMoto Thích khách 136 Chính phái 252,340 Slayers
60 NhimCongTu Tử hào 136 Tà phái 121,980 SogChetViBan

Trang 2 của 85 | 1 | 2 | 3 | 4 |