HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 2

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
60 NhimCongTu Tử hào 136 Tà phái 121,980 SogChetViBan
61 Shed Thích khách 136 Tà phái 84,900 SogChetViBan
62 BvHuyetHoc Đại phu 135 Chính phái 208,800 Slayers
63 No04 Tử hào 135 Tà phái 107,660 NoPk
64 DauDauNo1 Diệu yến 135 Tà phái 202,460 Slayers
65 KimChi Cung thủ 135 Tà phái 228,180 Slayers
66 xThemen Thương khác 135 Tà phái 140,120 TinhHuynhDe
67 zLem Đao khách 135 Tà phái 113,640 NoHope1
68 CoCo1 Tử hào 135 Chính phái 67,980 Nat
69 ChanLong Cầm Sư 135 Tà phái 177,380 Slayers
70 KhoaKhoa Kiếm khách 135 Chính phái 141,900 TinhHuynhDe
71 Archer Kiếm khách 135 Tà phái 154,560 TinhHuynhDe
72 Kstore Tử hào 135 Chính phái 144,660 TinhHuynhDe
73 DaoDao Đao khách 135 Chính phái 141,480 TinhHuynhDe
74 Kahono Đại phu 135 Chính phái 137,380 Slayers
75 BaTre Diệu yến 135 Chính phái 119,580 Nat
76 ConTrau Tử hào 135 Chính phái 65,940 Nat
77 MaThangDau Đại phu 135 Tà phái 134,600 Slayers
78 DPQ9 Đại phu 135 Chính phái 144,680 Slayers
79 BaoBoii Kiếm khách 135 Chính phái 122,820 HacPhongHoi
80 CapoopaC Tử hào 134 Chính phái 121,880 HacPhongHoi
81 BaoBoi Đại phu 134 Chính phái 124,160 HacPhongHoi
82 TiChuot DHL 134 Tà phái 216,280 HomelessGI
83 CapoCaMap Đao khách 134 Chính phái 123,620 HacPhongHoi
84 TuMaY HBQ 134 Chính phái 63,680 SaiGon
85 LocNha Thích khách 134 Tà phái 150,460 HacPhongHoi
86 TruongPhi Tử hào 134 Chính phái 72,400 TamQuocChi
87 MotDemSay Đại phu 134 Tà phái 259,820 SogChetViBan
88 NatKungFu Tử hào 134 Tà phái 136,760 HacPhongHoi
89 BanBonQuyenSu Tử hào 134 Chính phái 59,840 Nat
90 RauMuong Cung thủ 134 Chính phái 140,340 Nat1

Trang 3 của 85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |