HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 3

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
60 TruCot Đại phu 142 Tà phái 345,900 Nat1
61 DlSuongMu Tử hào 141 Chính phái 94,400 Chưa vào
62 TaMao Tử hào 141 Tà phái 134,860 SogChetViBan
63 b0ngtajb4c Đại phu 141 Chính phái 155,680 SogChetViBan
64 iNeedYourHelp Tử hào 141 Chính phái 171,600 SogChetViBan
65 VuiVeKoQuau HBQ 141 Tà phái 112,020 Nat1
66 PhiThienVu Kiếm khách 141 Chính phái 404,270 Nat1
67 TOMTOM Tử hào 141 Chính phái 133,140 SogChetViBan
68 BIBO Cung thủ 141 Chính phái 142,960 SogChetViBan
69 DungKalu QS 140 Chính phái 177,020 SogChetViBan
70 SOCKKCOS QS 140 Chính phái 150,580 SogChetViBan
71 SaTi DHL 140 Tà phái 231,830 SogChetViBan
72 Shaw Diệu yến 140 Chính phái 263,500 SogChetViBan
73 Viking Tử hào 140 Chính phái 142,920 SogChetViBan
74 MaxShi Đao khách 140 Tà phái 229,220 SogChetViBan
75 SaTiMax Tử hào 140 Chính phái 232,660 SogChetViBan
76 Pain HBQ 140 Tà phái 228,900 Chelsea
77 Show Tử hào 140 Chính phái 168,780 SogChetViBan
78 NhimCongTu8 Cầm Sư 140 Tà phái 180,530 Chưa vào
79 daocat Đao khách 140 Tà phái 212,180 SogChetViBan
80 SiSha Đại phu 140 Chính phái 215,020 SogChetViBan
81 Chrome Tử hào 140 Tà phái 72,060 SogChetViBan
82 Edge Đại phu 140 Tà phái 70,700 Chưa vào
83 Pain4 Đại phu 140 Tà phái 111,280 Chelsea
84 DungPKEm Diệu yến 140 Tà phái 120,880 Nat1
85 PSCamCui Đao khách 140 Tà phái 73,440 SogChetViBan
86 PSSiHao Tử hào 140 Tà phái 70,240 Chưa vào
87 XinhXinh Đại phu 140 Chính phái 143,000 SogChetViBan
88 ZhaoMing Diệu yến 140 Chính phái 51,940 Chetcmnd
89 zKiller Thích khách 140 Tà phái 138,820 Chelsea
90 BeDamDang Tử hào 139 Tà phái 192,820 Nat

Trang 3 của 176 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |